https://www.studiolaboheme.pl/wp-content/uploads/2018/10/salon-2711-600x400.jpg

La Boheme to miejsce, w którym każdy fryzjer może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze , pełnej szacunku, zrozumienia i tolerancji.

Poznanie i utrwalenie wszechstronnej wiedzy z zakresu fryzjerstwa pozwoli styliście ukształtować swój niepowtarzalny charakter pracy i wzbudzić postawę zaangażowania w swój rozwój artystyczny jak i ogólny. Szkoleniowcy swoją specjalistyczną wiedzą oraz sposobem bycia pomogą wydobyć z siebie najlepsze cechy i umiejętności.

Ludzie pracujący w La Boheme mają wiedzę, powołanie i serce. Kadra szkoleniowa bezustannie podwyższa swoje kwalifikacje, aby zaoferować usługi na najwyższym poziomie.

Organizacja pracy na szkoleniach odznacza się logiką postępowania, w której czynności następują po sobie we właściwej kolejności.

 

Reklamacje

Procedura reklamacji 

  1. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji np. w sytuacji gdy szkolenie nie spełnia wymagań określonych w ostatecznej ofercie, w trakcie trwania szkolenia lub terminie 10 dni kalendarzowych od daty zakończenia świadczenia usługi. 
  2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej mailem 

(katarzyna.benedetti@gmail.com), listem poleconym lub 

osobiście na adres Szkolna 3, 32-300 Olkusz. Za datę złożenia reklamacji o której mowa w pkt 1 powyżej uznaje się datę wpływu maila, złożenia osobiście lub sporządzenia protokołu. 

  1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę/imię i nazwisko uczestnika oraz adres siedziby/miejsce zamieszkania uczestnika, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin, miejsce, itp.) wraz z uzasadnieniem. 
  2. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona przez dostawcę usługi nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu jej otrzymania. W uzasadnionych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu (np. konsultacje prawne, opinia rzeczoznawcy). O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem różnych kanałów np. drogą pocztową lub drogą elektroniczną. 
  3. Możliwe formy rekompensaty w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji np.: całkowity lub częściowy zwrot kosztów rabat na kolejna usługę ponowne wykonanie usługi lub jej części inne - do uzgodnienia z klientem. 
  4. Dostawca usługi zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku gdy reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 

Możliwość rezygnacji 

  1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji ze szkolenia

na 5 dni kalendarzowych od ustalonej daty usługi. Informacja o rezygnacji z ze szkolenia pracy powinna zostać zostać złożona w formie pisemnej mailem (katarzyna.benedetti@gmail.com), listem poleconym lub